Basisonderwijs

Visie op basisonderwijs

SAMENHANG
Wij trachten de leergebieden- of vakkengesplitste leerstof zoveel mogelijk te doorbreken door het jaarlijks organiseren van schoolprojecten. De school tracht leersituaties te creëren die voor kinderen herkenbaar zijn. Kinderen dienen zich veilig en goed te voelen op onze school. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes zijn belangrijke doelstellingen.
Doorheen de verschillende leergebieden krijgen ook het leren leren , probleemoplossend denken en sociale vaardigheden de nodige aandacht.

TOTALE  PERSOONLIJKHEID
Alle aspecten van de persoonlijkheid worden via de aangeboden vorming in hun ontwikkeling gestimuleerd en dit op een evenwichtige manier.
De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.
De school heeft aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij socio-emotionele ontwikkeling voldoende vulling krijgt.

ZORGVERBREDING
De school streeft naar een goede interactie tussen kind en leraar, rekening houdend met de thuissituatie.
De leden van het schoolteam trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele leerlingen die ze op school begeleiden.
De school zorgt dat de kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op de school, er gaan functioneren en er plezier beleven.
De school werkt aan zorgverbreding door het inbouwen van differentiatievormen ( individualiserend onderwijs; contractwerk, hoekenwerk) met het oog op het ondersteunen van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.
Gebruik van leerlingvolgsysteem en individuele leerlingbegeleiding.
Indien het schoolteam in bepaalde gevallen niet kan voldoen aan de noden van het kind, zal na overleg met het CLB, de ouders geadviseerd worden hulp te zoeken in het buitengewoon onderwijs.

ACTIEF LEREN
Het schoolteam tracht het actief leren zoveel mogelijk te stimuleren door het creëren van realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten). Bij het actief leren ligt de klemtoon op het verwerken van de leerinhouden, eerder dan op de hoeveelheid aan leerinhouden.

CONTINUE ONTWIKKELINGSLIJN
Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op  de ontwikkelingsmogelijkheden en- behoeften van de leerlingen.
Door het nastreven van continuïteit binnen ons onderwijs trachten we de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk te maken.
Voor het schoolteam betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn (vanaf de kleuterschool tot einde 6de leerjaar) afspraken maken en nakomen.

Openingsuren & contact

GBS Klim-Op
adres
Jan Hammeneckerstraat 441861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 70
e-mail
info@klimop.net

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina