CLB

Centrum Leerlingenbegeleiding

Wat doet het CLB?
Het CLB heeft de opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Om deze opdracht te realiseren, begeleidt het centrum de leerlingen op volgende vier domeinen:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • De preventieve gezondheidszorg
  • Het psychisch en sociaal functioneren

Het centrum werkt subsidiair t.a.v. school en ouders. Leerlingenbegeleiding bestaat uit geïntegreerde , multidisciplinaire acties vanuit preventief, remediërend of educatief oogpunt ten aanzien van de leerling.
Deze acties kunnen ook indirect via de ouders en de school verlopen. Zij behoren tot de zorg voor de ontwikkeling van de leerlingen en vinden plaats in samenwerking met de ouders en de school, die de eerste verantwoordelijken zijn.
Waar nodig kan eveneens worden samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.

Wij zijn het CLB-team verbonden aan de school van uw kind. Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ons team bestaat uit 4 personen:     

  • een arts
  • een verpleegkundige
  • een maatschappelijk werken
  • een psycholoog/pedago 

1. Het medisch onderzoek is verplicht
Via medisch onderzoeken kijken de arts en de verpleegkundigen de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling. Voor elk medisch onderzoek krijg je een vragenlijst mee. Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren. Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht.

2. Ondersteuning op schools en sociaal-emotioneel vak doen we op vraag
De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak ( leer- en/of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied ( voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten,……)
Het CLB kan je kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met het kind of een test afnemen. We doen dit enkel en alleen op vraag ( van de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming. Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf de toestemming geven. Als ouders ( en je kind ) kan je ook rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen en zorgen. Als wij een onderzoek of een observatie bij uw kind doen, hoort u als ouders het eerst deze belangrijke informatie.
U (of uw kind) bepaalt welke informatie aan de school wordt  doorgegeven. Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.
De leerkracht en het CLB- team  komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken.
Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang 3de kleuter-1ste leerjaar. En 6de leerjaar- 1ste  secundair. Het CLB helpt bij de studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.

3. Het regelmatig naar school komen moeten we verplicht opvolgen
Vanaf het jaar waarin uw kind 6 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen.  Bij veelvuldige afwezigheid is een verplicht contact met het CLB noodzakelijk.
Bij de acties die we hierbij nemen, hebben we als CLB uw toestemming niet nodig, omdat we dit verplicht moeten opvolgen.

4. Wij staan open voor iedereen en werken in het belang van je kind
Wij werken gratis en staan open voor iedereen, los van herkomst, religie of taal ( het CLB kan een tolk voorzien.)  We zijn onpartijdig. We geven steeds een advies in het belang van uw  kind. Als CLB geven we gratis advies; de uiteindelijke beslissing nemen  de ouders.  Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle CLB-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar. We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of op ons centrum.  Op vraag zijn we ook aanwezig op de oudercontacten. 

5. Het dossier
Voor elke leerling die door het CLB begeleid wordt, bestaat er een dossier. Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt. De  ouders en de leerlingen hebben inzage in het dossier. Hiervoor maak je een afspraak met het CLB-team. Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het volledig dossier overgemaakt naar het ander CLB.Als ouder kun je dit weigeren. Enkel de gegevens van het medisch onderzoek en van het opvolgen van de afwezigheden worden verplicht doorgegeven. Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is ( of 30  jaar voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs gezeten hebben). Daarna wordt het dossier vernietigd. 

6. Ons adres 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschaps commissie
Technologiestraat, 1 1082 Sint- Agatha-Berchem  
Tel: 02/482.05.72
Fax: 02/ 482.05.68
Email: clbvgc@clbvgc.be  

http://www.clbnbrussel.be/ 


Het CLB-team dat de school begeleidt:
           
- Maatschappelijk werker: Van Broeck May, may.vanbroeck@clbvgc.be          
- Verpleegkundige: Coenen Fabienne,  fabienne.coenen@clbvgc.be 

clb

Openingsuren & contact

GBS Klim-Op
adres
Jan Hammeneckerstraat 441861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 23 70
e-mail
info@klimop.net

Openingsuren

Vandaag 8.25 - 12 uur en 13.30 - 15.25 uur

Deel deze pagina